PSYKODYNAAMISTA PSYKOTERAPIAA

PALVELUT

PSYKOTERAPIA - Kuntoutuspsykoterapia

Psykodynaamisessa psykoterapiassa tavoitellaan lisääntyvää kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, kokemuksia, kehollisia reaktioita ja sisäisiä ristiriitoja. Terapiassa tavoitellaan sellaista luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta, jossa vaikealtakin tuntuvien mielensisältöjen tutkiminen mahdollistuisi. Psykodynaamisessa psykoterapiassa tärkeänä osana on tarkastella menneisyyden kokemusten merkitystä ihmisen tämänhetkiseen elämään. Vaikka terapiassa liikutaankin menneessä, on työskentelyn keskiössä nykyisyys, johon liittyviä tunteita, mielikuvia ja reaktioita yritetään ymmärtää. 

LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIA

Psykoterapiassa autetaan lasta käsittelemään kasvuun ja kehitykseen liittyviä kipukohtia, kuten hankalia tunteita, yksinoloa ja erillisyyttä, sosiaalisten suhteiden mukanaan tuomia ristiriitoja ja oman pystyvyyden rajoja. Lapsen kanssa etsitään turvallisessa ympäristössä ratkaisuja ja keinoja selvitä arjen pettymyksistä ja sietää erilaisia sisäisiä tunnetiloja. Psykoterapiassa tärkeää on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde lapsen ja terapeutin välillä, mikä mahdollistaa vapaan ajatuksien, mielikuvien ja tunteiden ilmaisemisen leikin, keskustelun ja yhteisen tekemisen kautta.

Lasten ja nuorten psykoterapioihin ohjaudutaan pääsääntöisesti huolellisen arvioinnin jälkeen, mikä tapahtuu perusterveydenhuollon moniammatillisessa yhteistyössä tai erikoissairaanhoidossa.

Vanhempien osallistuminen lapsen hoitoon on edellytys psykoterapian aloittamiselle. Vanhempien myönteinen suhtautuminen sekä yhteistyö terapeutin kanssa tukee hoidon etenemistä. Lasten psykoterapioihin kuuluu kiinteästi vanhemmille suunnattu oma työskentely, vanhempainohjaus, joka toteutuu pääsääntöisesti tapaamisina kerran kuukaudessa.

VANHEMPAINOHJAUS

Vanhempainohjaus liittyy kiinteästi lapsen tai nuoren psykoterapiaan. Näillä ohjauskäyntien tarkoituksena on auttaa lapsen lähellä olevia aikuisia ymmärtämään paremmin tämän tilannetta, sisäisiä ristiriitoja, kehityksellisiä haasteita ja yksilöllisiä tarpeita. Ohjauksessa voidaan pohtia keinoja, miten tukea lasta arkisissa haasteissa. Vanhemmat voivat hakea apua myös ohjauksen ja neuvonnan muodossa tilanteissa, joissa herää huolta lapsen kasvusta ja kehityksestä. Vanhemmuus on varsin haastava ja paljon tunteita sisältävä vuorovaikutussuhde, johon on joskus tarpeellista hakea ulkopuolista tukea ja näkökulmaa. Näillä tapaamisissa voidaan myös arvioida, mikäli näyttäytyy tarvetta ohjata perhettä hakemaan lisätukea terveydenhuollon palveluista.

TYÖNOHJAUS

Työnohjausta tarjoan lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetusalan ammattilaisille. Minulla on pitkän työkokemuksen sekä koulutustaustani kautta näkökulmaa erityisesti lasten ja nuorten psyykkisen kasvun ja kehityksen kysymyksiin. Lisäksi minulla on paljon kokemusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön kanssa tehtävästä tiiviistä yhteistyöstä sekä konsultatiivisen tuen tarjoamisesta

TUKI-, NEUVONTA- JA KRIISIKÄYNNIT

Psykoterapiatyön ohella tarjoan myös ammattilaisen tukea elämässä vastaantuleviin tilanteisiin, joissa omat psyykkiset selviytymiskeinot eivät riitä ja herää tarve päästä purkamaan tilannetta. Tällaisten käyntien avulla on mahdollisuus saada selkeämpi käsitys omasta tilanteesta ja jatkotoimien tarpeesta. Kyseessä on lyhytkestoinen työskentely asiakkaan tarpeita kuunnellen.
 


KOULUTUS

Psykologian maisteri, PsM, 2002

Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, PsL, 2015

Lasten ja nuorten psykodynaaminen yksilöpsykoterapeutti, 2019

Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus, 2009

Psykofyysisen psykoterapian perusteet, 2023

Muita koulutuksia:

VIG- videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus

ART- Aggression Replacement Training- ohjausTYÖURA

Aikuispsykiatrian poliklinikkatyö, Ikaalinen ja Vammala (2001-2003)

Neuvolapsykologi ja varhaiskasvatuspsykologi, Linköping ja Malmö, Ruotsi (2004-2006)

Perheneuvola, Jyväskylä (2008-2009)

Koulupsykologi, Muurame (2009-2011)

Terveyskeskuspsykologi, Laukaa (2011-2013)

Neuvola- ja koulupsykologi, Muurame (2015-2019)

Lastenpsykiatrian poliklinikka (2019-2021)


"Elämä ei ole se, mitä kukin on elänyt, 

vaan se, mitä hän muistaa ja kuinka hän

muistaa kertoessaan siitä"

                             Gabriel Garcia Márques